Mantelzorgers en vrijwilligers

Passie in Zorg probeert waar mogelijk samen te werken met mantelzorgers en vrijwilligers. Zij kunnen immers een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg en uw welzijn. Heeft u behoefte aan meer ondersteuning of aanvullende dienstverlening, bespreek dat dan met uw zorgverlener. Vraag uw zorgverlener waar u bij u in de buurt een vrijwilliger kunt vinden.

Mantelzorgers

Een mantelzorger verleent onbetaalde zorg aan chronisch zieke of hulpbehoevende familieleden, vrienden of kennissen. Dit is niet hetzelfde als vrijwillige zorg: vrijwilligers kiezen er zelf voor deze zorg te verlenen en hebben vaak nog geen vaste band met de zorgvrager. Mantelzorgers nemen deze zorg op zich vanwege hun meestal al vele jaren bestaande relatie met de zorgvrager. Beide zorgvormen vallen onder Informele Zorg. Wanneer zorg niet gedaan kan worden door vrijwilligers of mantelzorgers, wordt dit overgenomen door professionals: dit is Formele Zorg.

Vrijwilligers

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij starten met vrijwilligerswerk is er (nog) geen relatie met de zorgvrager. Zij bieden zorg op afgesproken tijdstippen (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen de zorg op eigen initiatief beëindigen. Vrijwilligers verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Vrijwilligers kunnen u gezelschap houden, u helpen met dagelijkse dingen die u zelf niet makkelijk meer kunt. Vrijwilligers zijn geen professionele zorgverleners. Zij vullen het werk van een professionele zorgverlener aan.

Mantelzorg & het zorgplan

Mantelzorg is van groot belang voor de zorg en ondersteuning van de cliënt. Daarom heeft Stichting Zorgzuster een mantelzorgbeleid. De organisatie maakt dat kenbaar in het zorg- en ondersteuningsplan, waar mantelzorg een essentieel onderdeel van uitmaakt. In dit plan worden de afspraken tussen de cliënt, Informele Zorg en Formele Zorg vastgelegd. Hierdoor wordt de zorg aan de cliënt voor alle betrokkenen duidelijk.

Procedure mantelzorg

De zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt staan hierbij centraal. Wat de cliënt niet meer of tijdelijk niet meer kan, wordt aangevuld met hulp van mantelzorgers. Om de zorg van mantelzorgers te verlichten, kunnen ook vrijwilligers ingeschakeld worden. Voor zorg die de cliënt niet met behulp van Informele Zorg kan organiseren, zet Passie in Zorg zorgprofessionals in.

Communicatie mantelzorgers

Mantelzorgers worden zoveel mogelijk betrokken bij het tot stand komen van de zorg voor de cliënt. Zo vindt er elk halfjaar een evaluatie plaats. Daarbij bekijkt Passie in Zorg of de georganiseerde zorg voldoende is of anders ingevuld moet worden. In het cliëntdossier zit een communicatieblad waarop mantelzorgers uitgenodigd worden hun vragen en bevindingen te delen. Op deze manier wordt de cliënt voortdurend van gepaste zorg voorzien en is de zorgvraag altijd actueel.