Uw zorg

Veilig thuis, mantelzorg en cliëntenraad

Veilig thuis

Passie in Zorg wil graag mensen verzorgen en begeleiden in hun eigen huis. En dit het liefst zo lang mogelijk. Toch kan het zijn dat het niet meer veilig is om thuis te blijven wonen, of dat de kwaliteit van zorg niet meer geboden kan worden. Passie in Zorg zal dit dan tijdig aangeven en met andere disciplines zoeken naar een passende oplossing. Duidelijke grenzen aangeven, maar wel altijd op een menselijk en verantwoordelijke manier.

Aandacht voor mantelzorgers

Passie in Zorg vindt het van het grootste belang dat de mantelzorgers goed en voldoende worden ondersteund in hun taken. Zij zijn vaak degenen die ervoor zorg dragen dat de zorgvrager thuis kan blijven wonen. Daarom zal in het zorgplan hier ook een apart deel voor worden ingeruimd en hierop acties worden ondernomen. De wijkverpleegkundige zal in relatie met andere disciplines hierin een coördinerende taak hebben.

Cliëntenraad

Passie in Zorg wil echt iets voor u betekenen. Elke dag en op een manier waarop u zich thuis voelt. Uw wensen staan hierbij centraal. Daarom is het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. De cliëntenraad helpt daarbij. Via ons kunt u meepraten met Passie in Zorg. Wij zijn volledig zelfstandig en onafhankelijk.

Hoe de cliëntenraden zijn georganiseerd en hoe zij betrokken worden en zijn bij het beleid en de uitvoering daarvan binnen Passie in Zorg is uitgewerkt in het Reglement Cliëntenraad.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De CR hoort graag van u, cliënt of naaste betrokkene hoe u de zorg ervaart. Uw signalen zijn een belangrijke informatiebron, net als de eigen waarnemingen van de CR. Hoe beter de CR weet hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld, hoe beter zij haar werk kan doen en uw belangen kan behartigen.

De informatie die de CR verzamelt, komt aan de orde in het overleg met de directie. Zo kan worden aangegeven hoe klanten over diverse zaken denken. De CR adviseert hen gevraagd en ongevraagd en denkt mee bij het ontwikkelen en veranderen van het beleid. Passie in Zorg neemt de adviezen heel serieus en moet deze op grond van de wet zorgvuldig wegen. Een afwijzing van een advies moet goed gemotiveerd worden.

Meepraten en meebeslissen

Als lid van de cliëntenraad behartigen de cliëntenraadsleden de belangen van u en uw mede-cliënten. Zij dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van zorg én zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De bevoegdheden van de cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Het e-mail adres van de CR is: clientenraad@passieinzorg.nl

Terug naar homepage