Privacyverklaring

Inleiding 

Voor Passie in Zorg is de privacy van haar klanten en vertegenwoordigers (mantelzorgers) belangrijk. Wanneer u zorg via Passie in Zorg ontvangt, verwerkt Passie in Zorg uw gegevens conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan alle handelingen die Passie in Zorg met uw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Passie in Zorg met uw gegevens omgaat en is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van ‘klanten en vertegenwoordigers’ van ons. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen. 

Gegevens

Passie in Zorg verwerkt de persoonsgegevens, contactgegevens, zorg- en behandelgegevens die u mondeling of schriftelijk aan haar doorgeeft of die zij van een verwijzer ontvangen. Passie in Zorg-medewerkers voegen uw gegevens toe die noodzakelijk zijn om u te registreren om de zorg te kunnen organiseren, zorg te verlenen en de facturatie te verzorgen.

Doeleinden

De gegevens die Passie in Zorg verwerkt, worden door ons gebruikt voor de volgende doelen:

  • Om een goede zorg te verlenen;
  • Het opstellen van een overeenkomst;
  • Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Financiële afhandeling van de geleverde zorg.

Doorsturen van gegevens aan derden

Passie in Zorg stuurt alleen gegevens van klanten door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en eventuele andere financier. Soms wordt het zorgplan meegegeven als de klant op vakantie gaat. Passie in Zorg zorgt ervoor dat er in dat geval zo min mogelijk gegevens worden doorgestuurd.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Passie in Zorg bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij houden ons hierbij aan de volgende wettelijke bewaartermijnen voor de volgende categorieën: Medicijnlijsten moeten 2 jaar worden bewaard. De dossiers van klanten kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar en daarvan wordt de laatste en een na laatste indicatie bewaard. Financiële zaken dienen 7 jaar beschikbaar te zijn.

Toegang tot en beveiliging van gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van Passie in Zorg waarbij het voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken over uw gegevens. De medewerkers van Passie in Zorg zijn contractueel verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers.

Passie in Zorg zorgt voor adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de handmatige en elektronische verwerking van uw gegevens te beschermen en om misbruik te voorkomen. Passie in Zorg waarborgt met het sluiten van een (verwerkers)overeenkomst dat eventuele derde partijen die namens ons gegevens verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens conform de privacywetgeving te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om door Passie in Zorg geregistreerde gegevens in te zien, te doen corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Passie in Zorg. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming, emailadres: fg@passieinzorg.nl

Privacyreglement

Passie in Zorg heeft een privacyreglement opgesteld. Dit reglement geeft een praktische uitwerking van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met als doel een eenduidige wijze van werken van de verantwoordelijke personen te bewerkstelligen in het borgen van zorgvuldigheid tegenover klanten en/of hun vertegenwoordigers.

Vragen of klachten?

Passie in Zorg heeft een functionaris gegevensbescherming die erop toeziet dat de privacywetgeving wordt nageleefd. Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Passie in Zorg uw gegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met deze functionaris gegevensbescherming via fg@passieinzorg.nl of u kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Passie in Zorg.