Over Ons

Zorg bij u thuis

Passie in Zorg biedt verschillende vormen van zorg aan voor mensen in de thuissituatie. Deze verschillende vormen worden met zo min mogelijk verschillende medewerkers verleend. Dit om de herkenbaarheid aan beide kanten te realiseren en om versnippering tegen te kunnen gaan.

Allereerst verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet Zvw of vanuit de Wet Langdurige Zorg Wlz. Daarnaast ook huishoudelijke verzorging vanuit de WMO. Dit biedt bijvoorbeeld als voordeel dat er op deze manier zicht is op het kopen en de houdbaarheid van boodschappen. In het verlengde hiervan kan begeleiding vanuit de WMO worden geboden bij administratieve zaken bij die zorgvragers die geen of onvoldoende mantelzorgers hebben die dit van hen kunnen overnemen.

Uw zorgverleners

Passie in Zorg streeft er naar om zoveel als mogelijk met vaste medewerkers in loondienst te werken die de zorgvragers kennen. Vice versa betekent dit dat de medewerkers de zorgvrager, zijn/haar situatie en omgeving goed kennen. Per cliënt is er één eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) die coördineert en contacten onderhoudt met familie en andere disciplines.

Passie in Zorg werkt met medewerkers met een verschillend functieniveau. Per situatie en per te bieden zorg product is het verschillend welk niveau er kan worden ingezet. Omdat er in de zorg voor dementerende cliënten veel begeleiding plaatsvindt, kan er ook met medewerkers met een opleiding in het sociale werk worden gewerkt. Te denken is aan groepsleiders, SPW, SPH. 

Financiering van de zorg 

De geboden zorg wordt geïndiceerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Achter de schermen blijkt dat de financiering van zorg vaak een ingewikkelde materie is en de nodige kennis hiervan vraagt. De wijkverpleegkundige zal nauw contact hebben met de uitvoerders van deze wetten, om de zorg te kunnen blijven bieden die noodzakelijk is. Hierin is het betrekken van een deskundige van groot belang.

De diensten van Passie in Zorg kunnen betaald worden uit: zorg in natura (ZIN), persoonsgebonden budget (PGB) en particulier (zonder indicatie, uit eigen middelen). Neem voor meer informatie hierover contact op met uw wijkverpleegkundige.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Thuiszorg in de vorm van verpleging valt sinds januari 2015 onder de aanspraak Wijkverpleging van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Naast verpleging valt de zorgfunctie persoonlijke verzorging meestal ook onder de aanspraak wijkverpleging. Dit geldt echter alleen indien de behoefte aan persoonlijke verzorging samenhangt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. 

Om voor deze vormen van thuiszorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig die wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige. Deze beoordeelt middels een intakegesprek bij u thuis of u zorg nodig heeft en zo ja, hoeveel of welke zorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Huishoudelijke hulp

Het is vaak mogelijk om huishoudelijke hulp vergoed te krijgen als u een ziekte of beperking heeft waardoor u uw huishouden niet zelf kunt doen. Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo.

Individuele begeleiding

Naast huishoudelijke hulp valt sinds januari 2015 de zorgfunctie individuele begeleiding eveneens onder de wmo.

Persoonlijke verzorging

Een klein deel van de zorgfunctie persoonlijke verzorging valt onder de Wmo. Voor voormalig AWBZ-cliënten met persoonlijke verzorging met een indicatie op basis van de grondslagen psychiatrische aandoening of beperking, verstandelijke of zintuiglijke handicap geldt dat zij gebruik kunnen maken van het overgangsrecht in de Wmo 2015. De gedachte hierachter is dat de persoonlijke verzorging voor deze cliënten in het verlengde ligt van de begeleiding.

Nieuwe cliënten worden niet meer geïndiceerd op basis van grondslagen. De gemeente zal moeten onderzoeken of de behoefte aan persoonlijke verzorging verband houdt met de zelfredzaamheid en in het verlengde ligt van begeleiding. Hangt de behoefte aan persoonlijke verzorging samen met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, dan valt de persoonlijke verzorging onder de Zvw. 

Eigen bijdrage?

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo 2015. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo 2015.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK of telefonisch via 0800 – 1925.

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. 

Als u een indicatie heeft voor verpleging, verzorging en/of individuele begeleiding, kunt u kiezen hoe u deze zorg wilt ontvangen. U kunt de zorg voor u laten regelen (ZIN) of u kunt zelf uw zorg inkopen (PGB). Wij bieden huishoudelijke hulp alleen aan in ZIN, tenzij u een WLZ indicatie heeft. In dat geval kan huishoudelijke hulp door ons tevens middels PGB worden geleverd. 

Waardeer mij