Raad van Toezicht

Passie in Zorg heeft een Raad van Toezicht aangesteld. De Raad van Toezicht houdt toezicht op (voorbereiding en uitvoering van) het beleid door de directie en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht adviseert tevens de directie en functioneert als klankbord.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Passie in Zorg en de centrale positie van haar cliënten daarin.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Passie in Zorg, het reglement Raad van Toezicht en in de Governancecode Zorg.

De Raad van Toezicht wordt periodiek door de directie geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, mogelijke risico’s verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, de kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de organisatie.

Samenstelling

Naam

functie (aandachtsgebied)

M.H. (Marc) Viëtor

Voorzitter (financiën)

R. (Roos) Spanjer

Vice-Voorzitter (zorg)

S. (Sandra) van Essen

Lid (operations)

Contact

De Raad van Toezicht is bereikbaar per email:  RvT@passieinzorg.nl